Dla rodziny
Krucjata modlitw w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

Krucjata modlitw w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

Krucjata  modlitw w  intencji  małżeństw  zagrożonych rozbiciem

1. Zrodzenie się inicjatywy.
W ostatnich latach w Polsce nasila się zjawisko rozpadu wielu związków małżeńskich na co wskazuje ciągły wzrost liczby rozwodów szczególnie w ostatnich latach. Negatywne skutki tego zjawiska dotykają nie tylko rozwiedzionych małżonków, ale także zrodzonych w ich związkach dzieci, które boleśnie doświadczają rozpadu swojej rodziny oraz utraty bliskiej więzi z jednym z rodziców. Pojawia się potrzeba przeciwdziałania temu procesowi oraz pomocy zagrożonym rozbiciem związków małżeńskich.

Idea modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem zrodziła się w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jej inicjatorem jest p. Janusz Doruch – osoba świecka osobiście dotknięta tragedią rozpadu swojego małżeństwa. Zaproponowała ona podjęcie krucjaty modlitw w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem na wzór istniejącej już w Kościele i przynoszącej dobre owoce Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po przedstawieniu inicjatywy miejscowemu Ks. Biskupowi zyskała ona akceptację. Opracowano więc deklarację Krucjaty zawierającą specjalną modlitwę (jej autorem jest p. Mieczysław Guzewicz i Ks. Bp. Paweł Socha) oraz zezwolono na jej popularyzację w lokalnym Kościele.

Poprzez podjęcie się systematycznej modlitwy w intencji konkretnego małżeństwa prosi się Boga o pomoc, aby małżonkowie wrócili do takiej miłości, jaką ślubowali podczas sakramentu małżeństwa. Wyprasza się dla nich łaski, które pomogą im na powrót zwrócić swoje serca ku sobie i dzieciom, które pojawiły się w ich małżeństwie oraz świadomie poczynili kroki cementujące ich więź.

Odrodzenie miłości w małżeństwie wymaga szczerego spojrzenia wstecz, zauważenia swoich błędów i grzechów oraz rozmiarów zranień, jakich doświadczyła cała rodzina („Miłość wszystko przetrzyma”). Przyznanie się do błędów, słabości i swoich ograniczeń prowadzi do przeproszenia oraz przebaczenia sobie nawzajem. Jest ono oczyszczające, ponieważ małżonkowie próbują spojrzeć na siebie w prawdzie („Prawda ich wyzwoli”). Ważna będzie dalej rozmowa małżeńska, w której mąż i żona uzgodnią, jak dalej będą żyć, aby okazywać sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, co ślubowali wcześniej zapraszając do swojego małżeństwa Jezusa Chrystusa. Ważne jest, aby zrozumieli oni, że Bóg zawsze jest gotów im we wszystkim pomóc, a szczególnie pochyla się nad tymi, którzy się źle mają. Nie można też zapominać, że mimo kryzysu, który przeżywają, Bóg nadal każde z nich bezgranicznie kocha. Bóg jest prawdziwym wzorem miłości, ponieważ nigdy swojej miłości wobec człowieka nie wycofuje.
Okazało się, że inicjatywa ta spotyka się z zaskakująco pozytywnym odbiorem u wiernych. W krótkim czasie wiele osób zadeklarowało chęć podjęcia modlitwy w intencji ratowania zagrożonych rozbiciem małżeństw. Po zaprezentowaniu inicjatywy w piśmie „Miłujcie się” Krucjata zaczęła nabierać charakteru ogólnopolskiego.

2. Włączenie się w modlitwę za wybrane małżeństwo
Kandydat zobowiązuje się przez pół roku do:
– codziennego odmawiania modlitwy w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem,
– codziennego odmawiania jednego dziesiątka różańca,
– częstej komunii św. ofiarowanej w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem,
– dodatkowej dobrowolnej ofiary.

3. Co daje podjęcie się modlitwy za małżeństwo zagrożone rozbiciem?
– pogłębienie wiary i nadziei,
– radość ze współdziałania z Bogiem dla dobra konkretnego małżeństwa,
– pogłębienie ducha systematycznej modlitwy,
– umocnienie życia Bożego,
– radość z włączenia się w dzieło zbawcze Jezusa,
– wzmocnienie wiary w miłosierną miłość Boga,
– umocnienie w cierpliwości,
– odpowiedzialność za zagrożone małżeństwo,
– pogłębienie wrażliwości na krzywdę i zło,
– umiejętność bycia bezstronnym i obiektywnym.

Zapraszamy do przystąpienia do Krucjaty – można to uczynić osobiście poprzez podpisanie deklaracji i duchowe złożenie jej w ofierze w czasie Mszy św.

 

Ks. Mariusz Dudka

 

O decyzji przystąpienia można nas poinformować w celu rozeznania o liczbie małżeństw objętych modlitwą: prosimy o przesłanie drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą informacji zawierającej Imię i Nazwisko przystępującego, miejscowość zamieszkania i datę przystąpienia do Krucjaty.

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin
Kuria Diecezjalna Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Pl. Powstańców Wlkp. 1
65-075 Zielona Góra

Kliknij tutaj, by pobrać deklarację przystąpienia: